Servis portálu
Anketa
Jak hodnotíte námi pořádané semináře?
Hlasovalo 10190 lidí


O Krajském informačním středisku (KIS)

     Agrární komora Olomouckého kraje získala statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro období let 2011 - 2015, ve výběrovém řízení MZe ČR. Olomoucké krajské informační středisko (KIS OK) při Agrární komoře Olomouckého kraje zahájilo svou činnost 1. května 2005.

     Úkolem KIS OK je nediskriminační, plošný, adresný a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami, přenos informací od centrálních orgánů a Krajského úřadu Olomouckého kraje, přenos informací ze Zemědělských agentur a Pozemkových úřadů se sídlem v Olomouckém kraji a ÚZPI, včetně zajištění zpětné vazby. Tok informací je pro cílové skupiny bezplatný. Jedná se o informace s tématikou: Společná zemědělská politika EU (SZP), její změny, priority, programy k podpoře prosazování jejích cílů, programy národních dotací, bezpečnost potravin a program rozvoje venkova.

     Dále zajišťuje informační podporu systému zemědělského poradenství, podporuje šíření posledních poznatků z oblasti vědy, výzkumu a vývoje, napomáhá zlepšení informovanosti o aktivitách zemědělských škol a výzkumných ústavů v kraji, spolupracuje a vyměňuje zkušenosti s KIS ostatních krajů a to vše chce zpřístupnit svým respondentům.

     Cílovými skupinami KIS OK jsou soukromí zemědělci, zemědělští podnikatelé a management, profesní sdružení zemědělských podnikatelů a podniků, regionální iniciativy rozvoje venkova, Olomoucký kraj, mikroregiony, samosprávy obcí, Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje, místní iniciativy typu LEADER a nevládní organizace s resortním zaměřením. Chceme, aby společné úsilí v rámci navázané spolupráce přispělo k dalšímu rozvoji a prosperitě zemědělství a venkova Olomouckého kraje.